Ved siden av kulturarvsforskning er forskningspolitikk et av temaene jeg veldig interessert i. De siste månedene har vært begivenhetrike i så måte: 

Underdalutvalget

Sommeren 2017 satte Kunnskapsdepartementet ned en ekspertgruppe ledet av Arild Underdal hvor jeg deltok sammen Morten Dæhlen, Tine A. Hestbek og Erlend Arge (sekretær). Mandatet for gruppa var å se nærmere på stillingsstrukturen i UH-sektoren og komme med forslag til hvordan dagens stillingstruktur eventuelt kan revideres for å svare bedre på individers behov så vel som sektorens samfunnsoppdrag. I starten av mai leverte vi rapporten. Her forslår vi blant annet en innstramming av bruken av postdoktorstillinger og tydeliggjøring av ulike karrièreveier for vitenskapelige og fagansatte i sektoren gjennom tre stillingstiger.

Unge forskere i Norge

Noen uker senere lanserte Akademiet for yngre forskere rapporten “Unge forskere i Norge“. Rapporten er basert på en undersøkelse blant over 800 unge forskere som vi rullet ut høsten 2016 mens jeg var prosjektleder for akademiet. Katrien De Moor har ledet arbeidet med å analysere datamaterialet og vært redaktør for rapporten. Egon Låstad har formgitt rapporten. I korte trekk viser rapporten at forskerlivet frister i mindre grad enn før og forskningssektoren må jobbe hardere for å beholde ferdigutdannede forskere. Hovedgrunnene til det er usikre arbeidsforhold. Videre viser rapporten at kortsiktig forskningsfinansering påvirker individets egenverd, motivasjon og forskningskvaliteten og at sektoren står overfor et utdanningsparadoks hvor mange ikke opplever de rustet for et liv etter forskningen. I forbindelse med lanseringen av rapporten skrev vi også en kronikk i Times Higher Eudcation. Kronikken tar tak i hvorfor norsk akademia ikke klarer å holde på unge kvinnelige forskere.  Les mer om lanseringen av rapporten på akademiets nettsider.

Begge rapportene har fått mye oppmerksomhet i forskningsektoren i Norge og var blant annet tema på NIFUs årskonferanse om kunnskapskarrièrer.